Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & VERKOOPVOORWAARDEN 2019-2020

Lees deze algemene (1)verkopen, (2)betalingen,(3)licenties en (4)non-disclosure agreement voorwaarden, aandachtig door voordat u een opdracht of dienst voor akkoord geeft aan IVISIONAR BV. Door te kiezen voor IVISIONAR BV verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Lees hier de laatste aangepaste voorwaarden gelden per 1 januari 2020

 

Artikel 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Contractant

 De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie  IVISIONAR BV  een Overeenkomst of Opdracht of Opdrachtbevestiging of Order of Orderformulier of Dienst heeft aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

Overeenkomst

 De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan IVISIONAR BV aan de Contractant een gebruiksrecht op de programmatuur of dienst van IVISIONAR BV verstrekt;

Fouten

Alle in de programmatuur van IVISIONAR BV ten tijde van de levering voorkomende fouten en gebreken, alsmede het niet functioneren van de programmatuur van IVISIONAR BV conform de functionaliteiten als vermeld in de bij de programmatuur van IVISIONAR BV Software documentatie; IVISIONAR BV

Software “as-is

De contractant verklaart de software onderzocht te hebben alsook kennis te hebben genomen van de functies en beperkingen die de software aankan. Alle software ook software die als een online dienst wordt aangeboden (SAAS) wordt door de eindgebruiker of verdeler geaccepteerd ‘as-is’ , in de staat zoals het zich op dat moment bevindt. Als eindgebruiker of verdeler zal er nooit geëist kunnen worden dat de software gratis aan extra noden word aangepast, en aanvaard deze zoals ze is (as-is). Eventuele aanpassingen kunnen op verzoek van de klant worden uitgevoerd tegen betaling en goedkeuring van iVisionAR BV.

IVISIONAR BV

Weegschaalstraat 3 3259CW EINDHOVEN NEDERLAND

 

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1 Op de terbeschikkingstelling van de programmatuur van IVISIONAR BV en de daartoe te sluiten of reeds gesloten Overeenkomst alsmede iedere installatie en ieder gebruik is deze overeenkomst IVISIONAR BV van toepassing.

Artikel 3. INTELLECTUELE EIGENDOM en NON-DISCLOSURE AGREEMENT

 • Het auteursrecht, handelsnaam, beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (inclusief standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan IVISIONAR BV . Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
 • Het is de Contractant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van IVISIONAR BV te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te
 • Het is IVISIONAR BV toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de programmatuur of materialen tegen de als dan geldende
 • Het is de Contractant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van IVISIONAR BV na te maken of te kopiëren.
 • Alle informatie die wordt verstrekt aan Contractant door IVISIONAR BV met betrekking tot de programmatuur ontwikkeling blijft vertrouwelijk en dient ook als vertrouwelijk te worden behandeld, gelijkwaardig aan de wijze waarop de eigen vertrouwelijke informatie wordt
 • Behoudens wanneer dat onder een overeenkomst uitdrukkelijk is vastgelegd, worden door die overeenkomst of door het verstrekken van Informatie op grond daarvan geen licenties verstrekt onder enig octrooi of enig auteursrecht of ander IIE Intellectueel Eigendomsrecht in licentie
 • Het verstrekken van Informatie houdt niet in dat hiermee enige garantie, zekerheid of zekerstelling wordt gegeven, ook niet met betrekking tot een inbreuk op de rechten van
 • IVISIONAR BV zal met betrekking tot de verstrekte Informatie niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de Contractant voor enige schade, gederfde winst en alle overige gevolgschade, zelfs niet wanneer de Contractant op de hoogte is gebracht over de mogelijkheid van dergelijke

Artikel 4. GEBRUIKSRECHT

4.1           Het is de Contractant toegestaan om computerprogramma’s die door IVISIONAR BV zijn uitgebracht op één enkele computer te installeren en één kopie van de bijbehorende CD te maken voor reserve. Hebt u een licentie voor meerdere werkplekken in een netwerkomgeving dan is het u toegestaan het aantal werkplekken dat is schriftelijk vermeld te gebruiken.

Artikel 5. OVERDRAAGBAARHEID

 • Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van IVISIONAR BV niet overdraagbaar en niet in sub- licentie uit te geven. Het is de Contractant niet toegestaan de programmatuur te verhuren, leasen, in sub-licentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook – al dan niet om niet – aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.
 • Indien de Contractant door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de programmatuur verschaft, is de Contractant naast deze derde aansprakelijk voor de betaling van de licentievergoeding en de onderhoudsbijdrage voor de betreffende programmatuur vanaf de licentie-registratiedatum van de Contractant, onverminderd het recht van IVISIONAR BV om de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op de Contractant te
 • Indien de Contractant een rechtspersoon of vennootschap is, mag de programmatuur worden gebruikt door werknemers van Contractant, in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden.

Artikel 6. AUTEURSRECHTEN

6.1           Alle computerprogramma’s die door IVISIONAR BV is of worden ontwikkeld is eigendom van IVISIONAR BV en wordt beschermd door wetten op het auteursrecht en internationale overeenkomsten.

 

Artikel 7. GARANTIE

 • IVISIONAR BV garandeert gedurende drie (3) maanden na de op de Licentieovereenkomst aangegeven datum dat de door haar geleverde programmatuur van IVISIONAR BV volgens de door haar schriftelijk of via elektronische weg gegeven specificaties zal functioneren. Indien IVISIONAR BV is overeengekomen om diensten voor de Contractant te verrichten c.q. adviezen te geven, garandeert IVISIONAR BV dat zij dit op een professionele en zakelijke wijze zal
 • Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur van IVISIONAR BV door anderen dan IVISIONAR BV zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming of als gevolg van onoordeelkundig of onbevoegd gebruik van de programmatuur van IVISIONAR BV zijn gewijzigd. IVISIONAR BV kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere IVISIONAR BV niet toe te rekenen
 • De garantie van eerder bestelde en geleverde programmatuur van IVISIONAR BV en de daarbij behorende licenties worden niet verlengd door eventueel later bestelde en geleverde programmatuur van IVISIONAR BV. Indien bijbestellingen worden toegevoegd aan een licentie of opdracht waarvan de garantie inmiddels is verstreken, vangt de garantie daarop niet weer
 • Bijbestellen van een licentie binnen een bestaande software versie is in elk geval mogelijk tot één (1) jaar nadat IVISIONAR BV een nieuwe Versie heeft

 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

 • IVISIONAR BV is niet aansprakelijk voor schade die de Contractant lijdt door tekortkomingen van IVISIONAR BV bij de uitvoering van de Overeenkomst behoudens in het volgende geval, waarbij de eventuele vergoedingsplicht van IVISIONAR BV beperkt is tot de aanschaf waarde van de door IVISIONAR BV uitgebrachte software. Indien bij het verrichten van werkzaamheden door schuld van IVISIONAR BV schade aan zaken van de Contractant is veroorzaakt, zal IVISIONAR BV de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum van 500,00 euro per
 • Schade als genoemd in het eerste lid van dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee (2) weken na het ontstaan schriftelijk aan IVISIONAR BV te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennisgeving van IVISIONAR BV is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen

 

Artikel 9. ALGEMENE VOORWAARDEN LICENTIE OVEREENKOMST

 • Op deze licentieovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van IVISIONAR BV zoals opgenomen in deze overeenkomst van toepassing. Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Contractant zijn niet van
 • De rechten en verplichtingen van IVISIONAR BV en de Contractant met betrekking tot het onderhoud van het programma zijn uitsluitend in een Onderhouds overeenkomst inbegrepen de Algemene Voorwaarden schriftelijk vastgelegd.
 • De rechten en verplichtingen van IVISIONAR BV en Contractant met betrekking tot het gebruik van het licentieprogramma zijn uitsluitend in deze overeenkomst, waarbij inbegrepen de Algemene Voorwaarden van IVISIONAR BV vastgelegd.
 • Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een aanvullende schriftelijke overeenkomst die door de Contractant en IVISIONAR BV is

 

Artikel 10. AANVANG, DUUR EN BEEINDIGING VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST OF SOFTWARE OVEREENKOMST

10.1         IVISIONAR BV houd zich het recht voor de overeenkomst of opdracht of dienst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

De Contractant kennelijk onvermogend is, in staking van betalingsverkeer, tot haar vereffening beslist werd, of failliet verklaard werd;

De Contractant informatie verspreidt die in strijd is met nationale of internationale wetten of reglementen, of met algemeen aanvaarde normen en waarden, of met de goede zeden of met de Gedragscode.

De Contractant de software van IVISIONAR BV kopieert of laat namaken door derden.

De Contractant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of die anderszins kwetsend genoemd kan worden;

De Contractant kennelijk in verzuim is m.b.t. de Overeenkomst;

De Contractant tekort komt in de nakoming van één van de verbintenissen genoemd in deze licentieovereenkomst, in bijzonder de verbintenissen in Artikel 3.2 en 5.1.

 

Artikel 11. EXTRA VOORWAARDEN VOOR SOFTWARE, ONLINESOFTWARE , WEBSITE, WEB SERVER, MAILACCOUNTS , ONLINE TOEPASSINGEN.

 • Indien het product dat u bij deze licentie hebt ontvangen een Demo is, is het volgende artikel van toepassing totdat u een licentie koopt en registreert. Indien een artikel conflicteert met een andere voorwaarde of bepaling in deze Overeenkomst, geldt voor de Demo Software de bepaling in dit artikel in plaats van de andere voorwaarden of bepalingen, maar uitsluitend voor zover een conflict bestaat. U ERKENT DAT DE DEMO SOFTWARE BEPERKTE FUNCTIONALITEIT EN/OF FUNCTIES BEVAT. IVISIONAR BV GEEFT DE SOFTWARE IN LICENTIE “IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT” UITSLUITEND VOOR DEMONSTRATIEDOELEINDEN. Als de demo software een time- out versie is, kunnen met het programma geen bewerkingen meer worden uitgevoerd na een vastgestelde tijdsperiode (bijvoorbeeld 15, 30 of 45 dagen) volgend op de installatie, welke kan worden aangegeven in de software. Op deze time out-datum verloopt de licentie, tenzij deze wordt verlengd door IVISIONAR BV bij aankoop van een volledige winkelversie van IVISIONAR

IVISIONAR BV WIJST ELKE VERPLICHTING BETREFFENDE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U AF. WAAR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN, MAAR KAN WORDEN BEPERKT VOOR PRE- RELEASE SOFTWARE, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN IVISIONAR BV EN HAAR LEVERANCIERS BEPERKT TOT EEN SOM VAN TOTAAL TIEN (10) EURO.

 • Indien op de webservers van IVISIONAR BV online toepassingen zoals website, server gebruik, mail accounts, online backups en andere online toepassingen van contractant staan of draaien dan is onderstaande van
 • Bij opzeg van online toepassingen omschreven in punt

11.2 door contractant of door IVISIONAR BV dient rekening gehouden te worden dat alle informatie in quarantaine word geplaatst . Alle online webserver toepassingen worden op de dag van opzeg voor 10.00 uur (tien uur) in de ochtend verwijderd van de webserver van IVISIONAR BV. Domeinnamen zijn op dat moment niet meer bereikbaar voor contractant.

 • Zou de webserver na opzeg door contractant of IVISIONAR BV op enerlei wijze door contractant terug gebruikt worden of in dienst worden gesteld (van de contractant ) dan word hiervoor een vergoeding berekent aan contractant samen

met opstart kosten van hergebruik. De hoogte van de vergoeding wordt berekent aan de hand van het aantal dagen(begin tot einde) dat de webserver draaiende is op naam van contractant.

 

Artikel 12 DIENST PRODUCT

 • Onder dienst product wordt verstaan de showroom inventarisering en opmaak en koppelen van

MEDIA (beeld en geluid) aan tegel of gerelateerde producten en andere documenten met hun digitale gegevens in de databases van IVISIONAR BV software. De naam “Product” wordt eventueel maar niet noodzakelijk vervangen door de branche gerelateerde naam.

 • De dienst product is niet verplicht noch verplicht voor de werking van de software van IVISIONAR BV. De contractant heeft de mogelijkheid maar is niet verplicht deze dienst tegen betaling aan te
 • Na betaling of aanvang van de dienst product bij IVISIONAR BV is de prijs niet-recupeerbaar tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is
 • De contractant mag van deze dienst product gebruik maken maar is hiervoor niet
 • Alle dienst product bevat digitale product gegevens deze dienen door de contractant aangeleverd te worden volgens de schriftelijke of elektronische specificaties die de contractant heeft ontvangen van IVISIONAR
 • Betalingsvoorwaarden zie Artikel 13: BETALINGSVOORWAARDEN
 • De dienst product is niet overdraagbaar en blijft eigendom van IVISIONAR
 • De dienst product is alleen voor de werking van IVISIONAR BV software en mag niet in andere software of programma’s die niet van IVISIONAR BV zijn of zijn ontwikkeld door IVISIONAR BV gebruikt worden. Indien er schade ontstaat in enigerlei  vorm doordat contractant deze dienst product bibliotheek oneigenlijk gebruikt bijvoorbeeld in andere software programma’s blijft deze schade voor risico contractant.
 • De contractant kan de dienst product alleen opheffen binnen 30 dagen na ondertekening van aanvaarding dienst product bibliotheek. Deze opheffing van de diens product bibliotheek kan alleen schriftelijk worden
 • IVISIONAR BV behoud zich het recht om de IVISIONAR BV software en diensten en alle contractuele en niet-contractuele verbintenissen te ontbinden bij oneigenlijk gebruik van de dienst product .

 

Artikel 13: BETALINGSVOORWAARDEN

 • Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van het uit te voeren

Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities voor ontwikkeling software of andere digitale applicaties of multimedia of diensten van toepassingen:

Opgedragen werkzaamheden kleiner dan Euro 3.000,00 (drieduizend) euro op rekening IVISIONAR BV te betalen binnen 10 werkdagen na ondertekening opdracht door opdrachtgever;

Opgedragen werkzaamheden groter > dan Euro 3000,00 (drieduizend) euro en aanneming van werk waarbij de volgende wordt gehanteerd;

13.1          70% van de overeengekomen prijs bij akkoord opdracht; te betalen binnen 10 werkdagen.

13.1          15% van de overeengekomen prijs na drie weken ongeacht de status van de opdracht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.1          15 % van de overeengekomen prijs na oplevering opdracht binnen twee weken.

Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities voor geleverde producten:

Op rekening te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

 • IVISIONAR BV is altijd gerechtigd, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid naar de nakoming van de betalings verplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft IVISIONAR BV het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van IVISIONAR BV tot vergoeding van onkosten en
 • Tevens is IVISIONAR BV gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is
 • Wanneer trainingen, advieskosten of andere werkzaamheden van de IVISIONAR BV subsidiabel zijn, is dit geen reden tot verandering in de geldelijke (betalings-

) verplichtingen van opdrachtgever.

 • De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever;
 • in staat van faillissement geraakt
 • surséance van betaling vraagt;
 • zijn onder curatele stelling is aangevraagd;
 • wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 • wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
 • Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is IVISIONAR BV gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen. Deze is gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 2% per maand. Tevens worden alle aanmaningen verhoogd met administratiekosten. De rente overeen gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 • IVISIONAR BV is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.

Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer IVISIONAR BV zich voor de vordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend volgens het tarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd. Uit het feit dat de opdrachtnemer zich verzekert van hulp van derde, blijkt de grootte van en gehoudenheid tot betaling van de gerechtelijke kosten.

 • IVISIONAR BV zal geen retour doen van gelden van betaalde facturen voor software ontwikkeling of licenties of diensten tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is vastgelegd tussen IVISIONAR BV en

Artikel 14. SLOTBEPALING

 • Voor contractanten in Nederland is op deze overeenkomst het Nederlands Recht van toepassing voor IVISIONAR BV. Voor IVISIONAR BV Eindhoven 2006, Nederland gedeponeerd 2006, onder kvk nummer Brabant,
 • Voor contractanten in België is op deze overeenkomst het NEDERLANDS Recht van toepassing voor IVISIONAR BV te Eindhoven..

Voor IVISIONAR BV Eindhoven 2019-2020, NEDERLAND