Aangepaste voorwaarden

ALGEMENE AANGEPASTE VOORWAARDEN 2019-2020

iVisionAR BV
NL85 294 6223 B01
Datum: 1 november 2019

 

Deze ALGEMENE AANGEPASTE VOORWAARDEN overschrijven of vullen aan en zijn integraal een onderdeel van de “ALGEMENE VOORWAARDEN”  .

Daar waar deze ALGEMENE AANGEPASTE VOORWAARDEN overeenkomen met de “ALGEMENE VOORWAARDEN” prevaleren deze ALGEMENE AANGEPASTE VOORWAARDEN  boven de “ALGEMENE VOORWAARDEN”.

LEES ONDERSTAANDE OVEREENKOMSTEN ZORGVULDIG DOOR.

Door onze software of uitgebrachte diensten te gebruiken of een deel daarvan stemt u in met deze “ALGEMENE AANGEPASTE VOORWAARDEN” en de bepalingen in de “ALGEMENE VOORWAARDEN”. U stemt ermee in dat deze overeenkomst gelijk staat aan een geschreven overeenkomst die door u werd ondertekend en daarmee rechtsgeldig is. Indien u niet akkoord bent met onze overeenkomst kan u onze software of uitgebrachte diensten niet gebruiken.

BETALING

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur (vervaldatum).
 2. De goederen blijven onze eigendom tot integrale betaling.
 3. Door betaling van dit factuur erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden met betrekking tot de diensten en producten vermeld op dit factuur en de voorwaarden eveneens te aanvaarden.
 4. Elke factuur waartegen binnen de acht (8) dagen na aflevering, geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.
 5. In geval van niet betaling op de vervaldag, wordt een verwijl intrest van 12% per jaar verschuldigd en dit van rechtswege vanaf de vervaldag tot integrale betaling en zonder ingebrekestelling.
 6. Daarbij, in geval van niet betaling op de vervaldag, wordt het verschuldigd bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd met 15% met een minimum van 125,00 Euro.
 7. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd ; de Rechtbanken van Eindhoven Nederland, te weten het Kamer van Koophandel, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen bij wetgeving toepasbaar. Bij betwisting is de Nederlandse Wet van toepassing.
 8. Diensten als domein registraties en webhosting worden jaarlijks stilzwijgend vernieuwd, behalve indien u opzegt 30 dagen voor de vervaldatum. Laattijdig betalen kan leiden tot schrappen van uw domeinnaam en webhosting. Bij re-activatie worden extra kosten aangerekend.

OFFERTES

 1. Offertes zijn vrijblijvend tenzij anders in de offerte vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behouden we ons het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zullen we dit schriftelijk aan de koper bekend maken.
 3. De offerte blijft twee werkweken geldig na datum van opstelling tenzij anders vermeld op de offerte (vervaldatum).

TOT STANDKOMING VAN DE BESTELLING – VAN DE OVEROVEREENKOMST  – VAN DE DIENST

 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of dienstopdracht door IVisionAR BV op haalbaarheid is beoordeeld. IVisionAR BV heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitende te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welke geval de koper/dienstaanvrager dienovereenkomstig wordt ingelicht.

GARANTIE

 1. Hardware producten die worden aangekocht bij IVisionAR BV hebben standaard 1 jaar garantie tenzij anders bepaald door het merk zelf.

VERZENDING / AFLEVERING

 1. Verzending geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de koper. 2. Voor leveringen onder de 500,00 Euro exclusief BTW, worden administratiekosten ten bedrage van 10,00 Euro aangerekend, hierbij worden de transportkosten gerekend naargelang het gewicht van de bestelde goederen.

KLACHTEN

 1. Klachten dienen binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur kenbaar gemaakt worden, en dit schriftelijk met een behoorlijke omschrijving van de klacht.
 2. Na het verstrijken van deze termijn, wordt IVisionAR BV geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de koper/dienstaanvrager de facturen als juist erkend.
 3. Klachten geven de koper/dienstaanvrager nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft IVisionAR BV het recht om ofwel : – de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen, – ofwel de geleverde goederen, hardware matig, softwarematig, online toepassing of online diensten te vervangen of te repareren – ofwel het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. IVisionAR BV aanvaardt teruggezonden zaken slechts in de originele verpakking of oplevering en in de staat waarin IVisionAR BV deze zaken aan de koper afleverde.
 5. Software waarvan het zegel verbroken of de registratie van uitgevoerd is, kan nimmer worden teruggezonden. Software licentieovereenkomst met eindgebruikers en verdelers.

HOSTING

 1. Alle onlinediensten, onlinesoftware en online applicaties (SAAS) worden via iVisionAR BV gehost en onderhouden. Subdomein wordt door iVisionAR aangeleverd bij aanvang opdracht. De grote van de webserver per opdrachtgever is beperkt tot 2 Gigabyte. Bij overschrijding zal de webserver automatisch verhoogd worden. Deze verhoging brengt een maandelijkse prijs verhoging met zich mee.

1.1            Als eindgebruiker of verdeler ontvangt u onze ontwikkelde programmatuur nooit in eigendom. Als eindgebruiker of verdeler van de software ontvangt u enkel het recht om de software te gebruiken. De licentie met eventueel op maat aangepaste onderdelen blijven ten allen tijde eigendom van de iVisionAR BV. Een verkregen licentie mag nooit worden overgedragen aan een andere gebruiker zonder kennisgeving aan de iVisionAR BV. Het recht tot gebruik van de software beperkt zich tot het toestel waarop de software door de producent of verdeler werd geactiveerd tenzij via schriftelijke weg (offerte) is doorgegeven. De intellectuele en economische rechten blijven ook uitsluitend aan iVisionAR BV zoals programmatuur, nemen van kopieën, handleidingen en source-code. De volledige knowhow van de geschreven programmatuur behoord uitsluitend toe aan iVisionAR BV. Het is als eindgebruiker of verdeler verboden om enig verkregen onderdeel van deze knowhow door te geven aan andere gebruikers. Onder knowhow valt te verstaan alle ontworpen lay-outs, source-code en werking van de programmatuur. Indien een eindgebruiker of verdeler knowhow doorgeeft, kan er een schadevergoeding geëist worden zoals beschreven in artikel 1.2.

1.2           In geval dat een eindgebruiker of verdeler een kopie van de software doorgeeft, zal de eindgebruiker een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 maal het factuurbedrag van de licentievergoeding. In geval dat de software wordt gebruikt als SAAS ( Software as a service, software die als een online dienst wordt aangeboden), zal het jaarlijks gefactureerde totaalbedrag gelden als licentievergoeding Indien een eindgebruiker of verdeler in die zin handelt dat er daadwerkelijk handel word gedreven door het verkopen van illegale kopieën van de programmatuur, zal er een forfaitaire schadevergoeding worden betaald van 250.000 euro.

1.3           De eindgebruiker of verdeler verklaart de software onderzocht te hebben alsook kennis te hebben genomen van de functies en beperkingen die de software aankan. Alle software ook software die als een online dienst wordt aangeboden (SAAS) wordt door de eindgebruiker of verdeler geaccepteerd ‘as-is’ , in de staat zoals het zich op dat moment bevindt. Als eindgebruiker of verdeler zal er nooit geëist kunnen worden dat de software gratis aan extra noden word aangepast, en aanvaard deze zoals ze is (as-is). Eventuele aanpassingen kunnen op verzoek van de klant worden uitgevoerd tegen betaling en goedkeuring van iVisionAR BV.

1.4           ontwikkelde software werd grondig getest door medewerkers alsook in de praktijk. De aan iVisionAR BV kan evenwel niet garanderen dat de software zonder gebreken of fouten zal functioneren. Indien de software werd aangekocht met een éénmalige aankoopsom, krijgt de eindgebruiker 6 maanden waarborg vanaf moment van levering. Indien de eindgebruiker fouten ontdekt binnen deze periode waardoor delen van de software niet bruikbaar zijn, kan de eindgebruiker genieten van een update van de software. Onder fouten in de software word verstaan dat meerdere eindgebruikers met een zelfde versie van de software problemen ondervinden. Alle gebruiksfouten door de licentienemer zijn uit de waarborg gesloten. Als de software wordt gebruikt als SAAS ( Software as a service ), kan de eindgebruiker doorlopend genieten van software updates waarin verbeteringen werden aangebracht. Dit geldt echter niet voor nieuwe toegevoegde functies binnen het SAAS of binnen een softwarepakket.

1.5           De eindgebruiker kan zich voorzien van een Microsoft Excel backup van alle data die werd aangemaakt, door in de applicatie op Download te klikken. Indien de eindgebruiker geen backups maakt en door defect van hard –en/of software verloren gaan, kan het reconstrueren en alle bijkomende kosten van de data niet verhaald worden op iVisionAR BV. De eindgebruiker dient zich hiervoor apart te laten verzekeren.

1.6           In de loop van de samenwerking tussen opdrachtgever of licentienemer en iVisionAR BV, wordt verschillende informatie uitgewisseld. Beide partijen verklaren wederzijdse geheimhouding van de uitgewisselde informatie en deze gegevens niet kenbaar te maken aan derden.

1.7           Alle betalingen die voortkomen uit offertes, facturen of pro forma facturen zijn steeds betaalbaar aan IVisionAR BV te Eindhoven, Nederland. De BTW alsook andere aangerekende belastingen zijn ten laste van de koper. De leveringstermijn die werd opgegeven bij bestellen is ter aanduiding en zonder uitsluitende verbintenis. Bij invorderingen of geschillen zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken van het arrondissement Eindhoven bevoegd.